Čl. I. Úvodné ustanovenia 

 1. Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu a príručnú batožinu.
 2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je S-Stars, Ďapalovce 144, Ďapalovce, 094 05  Holčíkovce, IČO: 41389549

Čl. II. Vymedzenie základných pojmov 

Taxislužba je prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy. Dopravca má prevádzkovú povinnosť v rozsahu koncesie, prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku. 

Čl. III. Povinnosti dopravcu 

 1. Dopravca je povinný:

a) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,

b) byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, cestujúcim a tretím osobám,

c) vykonávať prepravu v súlade s predmetom činnosti.

Čl. IV. Práva a povinnosti cestujúcich

 1. Cestujúci má právo na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny.
 2. Cestujúci je povinný:
 1. správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo , slúžiace cestujúcim, 
 2. uposlúchnuť pokyny vodiča smerujúce na zaistenie jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich,
 3. zaplatiť cestovné dohodnuté v zmluve,
 4. zaplatiť ďalšie prípadné úhrady za poškodenie, alebo znečistenie vozidla.

Čl. V Vozidlo taxislužby

 1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:

 a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby; toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho

 b) je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku, 

c) je podľa osvedčenia o evidencii schválené na prepravu najmenej štyroch osôb a najviac sedem osôb, vrátané vodiča taktiež vozidlo na prepravu imobilných pasažierov, 

d) je na predných ľavých a pravých dverách označene obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dopravcu,

 e) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného; to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy, 

f) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku, 

h) musí umožniť prepravu 20 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 150 dm3, 

i) má najviac osem rokov odo dňa uvedenia do prevádzky 

2. Z dôvodu, že dopravca používa vozidlo taxislužby na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase  prepravy nemusí mať vozidlo taxislužby zabudovaný taxameter.

Čl. VI Batožina

 1. Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na dĺžku, váhu, objem možno bez ťažkosti a rýchlo naložiť do batožinového priestoru.
 2. Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu predmety, ktoré môže držať v ruke , alebo na lone.
 3. Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:
 1. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecnými právnymi predpismi
 2. veci, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť prevádzky, alebo poškodiť, znečistiť cestujúcich alebo vozidlo
 3. batožinu, ktorých celková váha presahuje 20 kg. Batožina, ktorá presahuje 20 kg podlieha ďalšiemu poplatku a to za každé ďalšie začaté kilo 1,50 Eura.
 1. Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým aj zodpovednosť za ňu v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu. 
 1. Váha a miera batožín je zisťovaná dopravcom vážením a meraním.
 2. Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.  
 3. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje výlučne vodič vozidla taxislužby. 

Čl. VII Výkon činnosti taxislužby

 1. Dopravca ma prepravnú povinnosť v rozsahu tohto Prepravného poriadku.
 2. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek. Cieľové miesto prepravy je určené cestujúcim pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak ......... 
 3. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase, ktorú umožňuje dopravná situácia; inú trasu prepravy môže použiť len so súhlasom cestujúceho alebo na jeho návrh, alebo ak ide o vopred známu pravidelnú trasu prepravy skupiny cestujúcich.
 4. Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby fajčiť, piť, jesť, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča vozidla taxislužby.
 5. Vo vozidle taxislužby sa musia na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osobne nesmie byť vyšší, ako je počet miest vrátane vodiča uvedených v osvedčení o evidencii vozidla. 
 6. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, každá prepravovaná osoba vo vozidle taxislužby počas prepravy je povinná použiť bezpečnostný pás ktorým je vybavené vozidlo inak zodpovedá za škodu, ktorá tým dopravcovi vznikne.
 7. Po vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä:
                                   a) dátum jazdy, 

                                      b) východiskové a cieľové miesto prepravy, 

                                      c) zaplatene cestovne s DPH, 

                                      d ) podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal. 

8.  Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady: 

a) osvedčenie o technickom preukaze vozidla, osvedčenie o STK a EK, 

b) kópiu koncesnej listiny,

 c) ID kartu vodiča v taxislužbe na viditeľnom mieste vo vozidle, 

d) preukaz totožnosti vodiča. 

Čl. VIII Cestovné

Výška cestovného je uvedená v zmluve cestujúceho.

Čl. IX Odmietnutie prepravy a nakladanie s nájdenými vecami 

1. Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

 a) čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby, 

b) vodičovi to neumožňuje technicky stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody, 

c) cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej latky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy, 

d) to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy a o vozidlo taxislužby, 

e) cestujúci ma batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možne naraz prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby, 

f) cestujúci ak má záujem prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možne prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

 

2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať dopravcovi prípadne na Polícií. 

3. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá. 

4. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Čl. X Zodpovednosť 

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa Prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu tým, že preprava nebola vykonaná včas, nasledovne: 

a) náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom,

 b) náhrada škody za neuskutočnenie prepravy bude riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby. 

3. Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví, ak preukaze, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 Čl. XI  Reklamácie, sťažnosti, náhrada škoda 

1. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku ako aj doklady preukazujúce uskutočnenie prepravy( úhrada odplaty za prepravu). 

2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dni, považuje sa za nepodanú. 

3. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomné, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dni od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje, lebo inak zaniká. 

4. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou sudu.

5. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou veci postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka. 

Čl. X Mimoriadna udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej v texte len „Mimoriadna udalosť“) pri výkone osobnej dopravy  taxislužby sa považuje: 

a) dopravná nehoda vozidla taxislužby,  

b) požiar vozidla,

 c) úraz alebo náhle ochorenie cestujúceho alebo inej osoby. 

2. Pri Mimoriadnej udalosti je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým: 

a) bezodkladne zastaviť vozidlo, 

b) urobiť potrebne opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného Mimoriadnou udalosťou, 

c) poskytnúť podľa svojich schopnosti a možnosti zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc, 

d) urobiť vhodne opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie, 

e) informovať o tejto skutočnosti dopravcu.

3. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie sú ohrozené sú povinný vodičovi pomáhať pri konaní podľa 2b), 2c) a 2d).